2003) Pavarësisht nga neni 278, përjashtohen nga ndjekja penale për armëmbajtje pa leje armëve dhe.

.

Neni 179. 2003) Pavarësisht nga neni 278, përjashtohen nga ndjekja penale për armëmbajtje pa leje armëve dhe municioneve luftarake personat që në përputhje me legjislacionin në fuqi, dorëzojnë vullnetarisht armët deri më datën 31.

1 nënpar.

04/L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT PENAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NR.

38. Dallimi i tyre bëhet në çdo rast në dispozitat e pjesës së posaçme të këtij Kodi. .

Jul 13, 2012 · KODI NR.

H, i dyshuar për veprën penale “Ushtrimi i ndikimit të paligjshëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike” të parashikuar nga neni 245/1, paragrafi 4 i Kodit Penal. 04/L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT PENAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NR. 1 akuzuarit F.

Neni 1/a Bazat e legjislacionit penal (Shtuar me ligjin nr. 07.

Neni 2.

5.

fc-falcon">neni 374 par. class=" fc-falcon">KODI NR.

. 04/L-129 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT PENAL TË REPUBLIKËS SË KOSOVËS NR.

T, i dyshuar për veprën penale, “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal.
fc-falcon">neni 374 par.
04/L-082.

04/L-082.

.

. 01. 06/L-0 PENAL I REPUBLIKËS SË KOSOVËS Neni 8 Mënyra e kryerjes së veprës penale 1.

113/2018 të. Neni 1 Ligji penal dhe ndarja e veprave penale Ligji penal përcakton veprat penale, dënimet dhe masat e tjera që merren ndaj autorëve të tyre. . 04/L -273 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN. Data e publikimit: 13.

1.

T, i dyshuar për veprën penale, “Korrupsioni pasiv i gjyqtarëve, prokurorëve dhe funksionarëve të tjerë të organeve të drejtësisë”, parashikuar nga neni 319/ç i Kodit Penal. Me këtë rast, sipas aktakuzës, ai po akuzohet se ka kryer veprën penale të “Vrasjes së rëndë” nga neni 179, paragrafi 1, pika 1.

5.

Si ata, në fakt, vepron direkt ose tentim vetëvrasje në atë.

KODI NR.

I.

2.